dilluns, 26 de juny de 2017

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors. Activitats d'estiu

El seminari de Geografia i Història informa els alumnes que tinguin pendent l'assignatura de Ciències Socials en algun dels cursos anteriors sobre les activitats de recuperació durant l'estiu i les proves extraordinàries de setembre de 2017.
1. Prova escrita.
Els alumnes amb matèries pendents us haureu de presentar a la realització d’una prova escrita de recuperació, que es convocarà l'1 de setembre de 2017, dilluns.
2. Dossier de recuperació.
El dossier el trobareu en internet, en una carpeta de Dropbox identificada amb el nom:
(Feu clic sobre la matèria pendent)

Cal que imprimiu els arxius (pdf) corresponents als temes que s'han de recuperar. Estan en la carpeta:   01 Dossier d'activitats.
Per contestar correctament les activitats, hem incorporat el resum dels temes seleccionats. No cal imprimir-los. Els trobareu en la carpeta:   02 Teoria Resums.
El dossier l'haureu de presentar el mateix dia de la prova
Condicions de presentació del dossier:
- La presentació del dossier ("quadern de treball") s'haurà de fer -necessàriament- en un portafolis de plàstic senzill, mida Din-A4.
- S’iniciarà amb una portada i un índex de les activitats realitzades.
- Les activitats han de ser contestades de la manera més completa i personal possible.
- La feina ha d’estar polida i correctament presentada, tant pel que fa a l’ordre com a l’adequat nivell ortogràfic.
3. Nota de recuperació.
La prova escrita suposarà el 40% de la nota i el dossier d’activitats, el 60% de la qualificació. Per poder recuperar la matèria s’ha d’obtenir una qualificació igual o superior a cinc, i la prova escrita i el dossier no poden tenir una nota inferior a quatre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada